Menu

ป่ามหัศจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งที ทำดีร่วมกัน

ป่ามหัศจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งที ทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัศจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งที ทำดีร่วมกัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี จัดโครงการ “ป่ามหัศจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์” เพื่อร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาป่าและน้ำ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้แก่นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ซึ่งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ พืชพันธุ์ และสัตว์ป่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งดูนก ดูผีเสื้อ ทะเลหมอกที่มีให้ชมตลอดทั้งปี

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

อีกทั้งยังเป็นจุดกำเนิดของ “แม่น้ำเพชรบุรี” ซึ่งเป็นแม่น้ำสายศักดิ์สิทธิ์ที่เคยใช้เป็นน้ำเสวยของรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 และนำน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี ไปใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ถือได้ว่าแม่น้ำเพชรบุรี เป็นแม่น้ำสายศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนจังหวัดเพชรบุรี

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

โดย ททท.สำนักงานเพชรบุรี ขอเชิญนักท่องเที่ยว หัวใจสีเขียว รวมทั้ง หน่วยงาน องค์กรสถาบันการศึกษา และผู้สนใจ ร่วมทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรีและ ผืนป่าของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

  1. กิจกรรม “พายเรือหารักษ์ ล่องคายัค พิทักษ์สายน้ำเพชร” กิจกรรมพายเรือคายัค / ล่องเรือยาง เก็บขยะและดูแลรักษาความสะอาดของแม่น้ำเพชรบุรีให้ใสสะอาดบริสุทธิ์

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัศจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งที ทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

2.กิจกรรม “สานต่อที่พ่อทำ” (สร้างฝายชะลอน้ำ) กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินและเป็นการเติมน้ำลงสู่ดิน ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่า ทำให้ป่ามีความชุ่มชื้น อีกทั้งยังช่วยชะลอการพังทลายและการชะล้างหน้าดิน

กิจกรรม “ยิ่งเที่ยว...ยิ่งเขียว” กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพืนที่สีเขียวให้กับผืนป่าแก่งกระจานให้มีความอุดม สมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และช่วยกรองมลพิษในอากาศ

กิจกรรม “ยิ่งเที่ยว...ยิ่งเขียว” กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพืนที่สีเขียวให้กับผืนป่าแก่งกระจานให้มีความอุดม สมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และช่วยกรองมลพิษในอากาศ

กิจกรรม “ยิ่งเที่ยว...ยิ่งเขียว” กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพืนที่สีเขียวให้กับผืนป่าแก่งกระจานให้มีความอุดม สมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และช่วยกรองมลพิษในอากาศ

กิจกรรม “ยิ่งเที่ยว...ยิ่งเขียว” กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพืนที่สีเขียวให้กับผืนป่าแก่งกระจานให้มีความอุดม สมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และช่วยกรองมลพิษในอากาศ

กิจกรรม “ยิ่งเที่ยว...ยิ่งเขียว” กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพืนที่สีเขียวให้กับผืนป่าแก่งกระจานให้มีความอุดม สมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และช่วยกรองมลพิษในอากาศ

กิจกรรม “ยิ่งเที่ยว...ยิ่งเขียว” กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพืนที่สีเขียวให้กับผืนป่าแก่งกระจานให้มีความอุดม สมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และช่วยกรองมลพิษในอากาศ

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

3. กิจกรรม “ยิ่งเที่ยว…ยิ่งเขียว” กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับผืนป่าแก่งกระจานให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และช่วยกรองมลพิษในอากาศ

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

ป่ามหัสจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน เพชรบุรี อาสาเที่ยว

โดยผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ป่ามหัศจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์” สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กันยายน 2561 ติดต่อทำกิจกรรมและสอบถามข้อมูลได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี โทร 032-471005-6 อีเมล tatphet@tat.or.th

และติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีได้ที่ Facebook : TAT Phetchaburi

Comments

comments

One Reply to “ป่ามหัศจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเที่ยวทั้งที ทำดีร่วมกัน”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น